Rekrutacja
 Dokumenty
Kandydat składa oryginały lub kopie poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które ukończył do maksymalnie trzech szkół.
 • Zestaw wstępny w koszulce A4 - należy złożyć w dniach od 21 maja do 22 czerwca 2012:
  1. wypełniony druk podania - ankiety (do pobrania w sekretariacie lub na stronie www szkoły)
  2. 2 zdjęcia legitymacyjne podpisane imieniem i nazwiskiem
  3. odpis skrócony aktu urodzenia
  4. posiadane orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (np. o potrzebie kształcenia specjalnego, o nauczaniu indywidualnym, dysleksji lub inne)
  5. zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów przedmiotowych szczebla co najmniej wojewódzkiego (program konkursu powinien obejmować w całości lub rozszerzać treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, co potwierdza kurator wydając zaświadczenie)
  6. kandydaci do klasy sportowej dołączają zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej, opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe oraz pisemną zgodę rodzica oraz kartę z zaliczeniem prób sprawności fizycznej (karta do pobrania w sekretariacie lub na stronie www szkoły)
 • Kopie lub oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego dostarczyć od 2 lipca 2012 r. do 4 lipca 2012 r. do godz. 12.00
 • Osoby przyjęte dostarczają kartę zdrowia i szczepień oraz kartę informacyjną potwierdzającą przyjęcie ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej najpóźniej do 13 lipca 2012 r. do godz.12.00
Do pobrania:
podanie kandydata 2012/2013[PDF]»
karta zaliczenia próby sprawności fizycznej 2012/2013 [PDF]»
informacja dla kandydatów 2012/2013 [PDF]»

 
 Postępowanie kwalifikacyjne
1. Kwalifikacji dokonuje Szkolna Komisja Kwalifikacyjno - Rekrutacyjna według poniższych zasad:
 1. sumuje punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego, wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum - maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 100 (wyniki procentowe zostaną pomnożone przez 0,2 pkt.)
 2. dodaje punkty za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum z następujących przedmiotów: j. polski, matematyka, j. obcy (pierwszy obowiązkowy dla ucznia), historia - klasa A i D, fizyka - klasa B, biologia - klasa C, geografia - klasa E, w-f - klasa S - stosując przelicznik:
 3. Celujący- 17 punktów
  Bardzo dobry- 14 punktów
  Dobry- 12 punktów
  Dostateczny- 8 punktów

  Maksymalna liczba punktów do uzyskania za oceny wynosi 68
 4. dodatkowo można uzyskać punkty (maksymalnie 32) za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
 5. c1 - 5 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem (świadectwo z paskiem)

  c2 - konkursy przedmiotowe organizowane przez kuratora oświaty (j.polski, j.angielski, j.niemiecki, biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, historia, matematyka, informatyka, biblijny i konkurs "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego"); olimpiady (Olimiada Matematyczna, Olimpiada informatyczna, Olimpiada Języka Angielskiego):

  • 12 punktów dla finalisty konkursu ponadwojewódzkiego
  • 10 punktów dla finalisty konkursu wojewódzkiego

  c3 - osiągnięcia sportowe i artystyczne:

  • 5 punktów za I-VI miejsce na szczeblu ponadwojewódzkim
  • 4 punkty za I-III miejsce w województwie
  • 3 punkty za I miejsce w powiecie

  c4 - konkursy wiedzy lub inne konkursy tematyczne na szczeblu co najmniej powiatowym (konkurs „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” - edycja 2010/2011 jest konkursem tematycznym)

  • 5 punktów za I-V miejsce lub uzyskanie tytułu laureata

  c5 - osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu:

  • 3 punkty za stały wolontariat (np. w domach opieki, hospicjach, świetlicach środowiskowych, więcej niż 24 godziny rocznie)
  • 2 punkt za osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego

  Sumuje się punkty za osiągnięcia wymienione w każdym z podpunktów c1, c2, c3, c4 i c5 przy czym w podpunktach c2 i c3 punktuje się najwyższe osiągnięcie (np. jeżeli kandydat uzyskał II miejsce w zawodach sportowych na szczeblu ponadwojewódzkim i I miejsce w województwie otrzymuje 5 punktów, a nie 5+4=9 punktów)
  Łączna maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 200

 1. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci wyżej wymienionych konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim oraz kandydaci z największą liczbą uzyskanych punktów.
 2. W przypadku jednakowej ilości punktów pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają:
  • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych
  • kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki
  • kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
  • kandydaci z większą uzyskaną liczbą punktów na egzaminie gimnazjalnym
  • kandydaci z większą uzyskaną liczbą punktów za świadectwo
 3. Kandydaci, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie świadectwa uzyskanego za granicą, jeżeli przewidziany planem nauczania okres nauki w szkołach za granicą wyniósł łącznie co najmniej 9 lat i na pierwszy rok nauki przyjmowano kandydatów nie wcześniej, niż w 6 roku życia.
 4. Rodzice kandydatów, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, składają wniosek do starosty wejherowskiego o wskazanie szkoły, która zapewni ich dzieciom odpowiednią formę kształcenia, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności, w tym rodzaj upośledzenia umysłowego, zgodnie z art. 71b ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty w terminie do 4 lipca 2012r., a w szczególnych przypadkach do 24 sierpnia 2012r. (Starostwo Powiatowe w Wejherowie ul. 3 Maja 4, 84 – 200 Wejherowo, Tel. 58 572 94 08)
 5. Podział kandydatów na klasy nastąpi z uwzględnieniem deklaracji zawartych w podaniach do szkoły, ale także możliwości organizacyjnych szkoły.

 Terminarz
 1. do 29 czerwca 2012r. - dokonanie ewentualnych zmina w decyji o wyborze skoły i przeniesienie podania do innej szkoły
 2. 4 lipca w godz. 12.00-15.00 i 5 lipca 2012 r. - postępowanie komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej według ustalonych procedur, przygotowanie listy przyjętych
 3. 6 lipca 2012r. do godz. 12.00 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do I LO oraz listy rezerwowej z podaniem obok nazwiska łącznej liczby punktów za świadectwo, egzamin i innych właściwych zapisów np. laureaci olimpiad.
 4. 6 lipca od godz. 12.00 - 10 lipca 2012 r. do godz. 12.00 - kandydaci do I LO potwierdzają wolę podjęcia nauki w I LO, dostarczając oryginał świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Nieodebranie złożonych wcześniej dokumentów wraz z oryginałem świadectwa należy rozumieć jako wolę podjęcia nauki w I LO.
 5. 13 lipca 2012 r. do godz. 12.00 - ogłoszenie listy przyjętych na podstawie złożonych oryginałów świadectw i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu.
 6. 13 lipca 2012 r. godz. 13.00 test diagnostyczny z języka angielskiego, godz. 14.00 test diagnostyczny z języka niemieckiego (celem testu jest zakwalifikowanie do odpowiednich grup językowych w zależności od poziomu zaawansowania)
 7. 13 lipca od godz. 12.00 - 17 lipca do godz. 15.00 przyjmowanie oryginałów świadectw na ewentualne wolne miejsca oraz ewentualnych odwołań od wyników rekrutacji
 8. 19 lipca do godz. 12.00 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych na miejsca zwolnione na dzień 13 lipca
 9. dodatkowa rekrutacja, w przypadku, gdy będą wolne miejsca 20 – 24 sierpnia 2012 r.
 10. 30 sierpnia 2012 r. do godz. 12.00 ogłoszenie listy przyjętych na ewentualne wolne miejsca
 11. 3 września 2012 r. godz. 17.00 informacyjne zebranie rodziców nowo przyjętych uczniów (hala sportowa)
 12. 3 września 2012 r. godz. 17.00-19.00 kiermasz książek używanych na małej sali gimnastycznej

UWAGI
 1. W roku szkolnym 20012/13 szkoła dysponuje 190 miejscami w klasach pierwszych.

Rumia, 29.02.2012r.© 2005-2016 Copyright by lo1.rumia.pl        All rights reserved