Rekrutacja
 Dokumenty
Kandydat składa oryginały lub kopie poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które ukończył do maksymalnie trzech szkół.
 • Zestaw wstępny w koszulce A4 - należy złożyć w dniach od 10 maja do 17 czerwca 2010:
  1. wypełniony druk podania - ankiety (do pobrania w sekretariacie szkoły)
  2. 2 zdjęcia legitymacyjne podpisane imieniem i nazwiskiem
  3. odpis skrócony aktu urodzenia
  4. posiadane orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (np. o potrzebie kształcenia specjalnego lub inne)
  5. zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych szczebla co najmniej wojewódzkiego
  6. kandydaci do klasy sportowej dołączają zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej, opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe oraz pisemną zgodę rodzica
 • Kopie lub oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego dostarczyć od 25 czerwca 2010 r. do 28 czerwca 2010 r. do godz. 12.00
 • Dostarczyć kartę zdrowia i szczepień oraz kartę informacyjną potwierdzającą przyjęcie ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej najpóźniej do 5 lipca 2010 r. do godz.12.00

 Postępowanie kwalifikacyjne
1. Kwalifikacji dokonuje Szkolna Komisja Kwalifikacyjno - Rekrutacyjna według poniższych zasad:
 1. sumuje punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego, wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum - maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 100
 2. dodaje punkty za uzyskane oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z następujących przedmiotów: j. polski, matematyka, j. obcy (pierwszy obowiązkowy dla ucznia), historia - klasa A i D, fizyka - klasa B, biologia - klasa C, geografia - klasa E, w-f - klasa S - stosując przelicznik:
 3. Celujący- 19 punktów
  Bardzo dobry- 15 punktów
  Dobry- 11 punktów
  Dostateczny- 7 punktów
  Maksymalna liczba punktów do uzyskania za oceny wynosi 76
 4. dodatkowo można uzyskać punkty (maksymalnie 24) za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
  • 4 punkty za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem ( świadectwo z paskiem)
  • konkursy przedmiotowe organizowane przez kuratora oświaty (j.polski, j.angielski, j. niemiecki, biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, historia, matematyka, informatyka i konkurs "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego"):
   1. 12 punktów dla finalisty konkursu ponadwojewódzkiego
   2. 10 punktów dla finalisty konkursu wojewódzkiego
  • osiągnięcia sportowe i artystyczne:
   1. 5 punktów za I-VI miejsce na szczeblu ponadwojewódzkim
   2. 4 punkty za I-III miejsce w województwie
   3. 3 punkty za I miejsce w powiecie
   4. 2 punkty za II miejsce w powiecie
   5. 1 punkt za III miejsce w powiecie
  • osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu:
   1. 2 punkty za stały wolontariat (np. w domach opieki, hospicjach, świetlicach środowiskowych, przynajmniej 24 godziny rocznie)
   2. 1 punkt za osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego
  Nie sumuje się punktów za osiągnięcia wymienione w każdym z podpunktów c2, c3, c4 punktuje się najwyższe osiągnięcie (np. jeżeli kandydat uzyskał II miejsce w zawodach sportowych na szczeblu ponadwojewódzkim i I miejsce w powiecie w tej samej dyscyplinie lub innej to otrzymuje 5 punktów, a nie 5+3=8 punktów)
  Łączna maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 200
 5. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości podstawę programową co najmniej jednego przedmiotu lub poszerza podstawę programową przedmiotu oraz kandydaci z największą liczbą uzyskanych punktów.
 6. W przypadku jednakowej ilości punktów pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają:
  • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych
  • kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki
  • kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata
  • kandydaci z większą uzyskaną liczbą punktów na egzaminie gimnazjalnym
  • kandydaci z większą uzyskaną liczbą punktów za świadectwo
  • kandydaci z większą uzyskaną liczbą punktów za inne osiągnięcia
 7. Podział kandydatów na klasy nastąpi z uwzględnieniem deklaracji zawartych w podaniach do szkoły, ale także możliwości organizacyjnych szkoły.

 Terminarz
 1. 25 i 28 czerwca 2010 r. - postępowanie komisji rekrutacyjno- kwalifikacyjnej według ustalonych procedur
 2. 30 czerwca 2008 r. godz. 12.00 - ogłoszenie listy uczniów przyjętych do I LO oraz listy rezerwowej z podaniem obok nazwiska łącznej liczby punktów za świadectwo, egzamin i innych właściwych zapisów np. laureaci olimpiad.
 3. 1 lipca godz. 12.00 - 2 lipca 2010 r. do godz. 12.00 - kandydaci do I LO potwierdzają wolę podjęcia nauki w I LO, dostarczając oryginał świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Nieodebranie złożonych wcześniej dokumentów wraz z oryginałem świadectwa należy rozumieć jako wolę podjęcia nauki w I LO.
 4. 5 lipca 2010 r. godz. 12.00 - ogłoszenie listy przyjętych na podstawie złożonych oryginałów świadectw i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu.
 5. 5 lipca godz. 12.00 - 7 lipca godz. 15.00 przyjmowanie oryginałów świadectw na ewentualne wolne miejsca oraz ewentualnych odwołań od wyników rekrutacji
 6. 8 lipca godz. 12.00 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych na miejsca zwolnione na dzień 5 lipca
 7. 5 lipca 2010 r. godz. 18.00 informacyjne zebranie rodziców nowo przyjętych uczniów (hala sportowa)

UWAGI
 1. Nabór na rok szkolny 2010/2011 będzie odbywał się w dwóch grupach:
  • Grupa I: klasy A, B, C, D, E
  • Grupa II: klasa S - turystyczno-sportowa
 2. W roku szkolnym 2008/09 szkoła dysponuje 190 miejscami w klasach pierwszych, a więc ostatnia osoba na liście przyjętych wyznaczy próg punktowy, którego na dzień dzisiejszy nie można określić.


© 2005-2016 Copyright by lo1.rumia.pl        All rights reserved