Rekrutacja
Informacja dla kandydatów do klas pierwszych LO
 Dokumenty
Kandydat składa kopie poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które ukończył do maksymalnie trzech szkół
 1. Zestaw wstępny w koszulce A4 - należy złożyć w dniach od 16 maja do 24 czerwca 2013r.:
  • wypełniony druk podania - ankiety (do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie WWW szkoły)
  • 2 zdjęcia legitymacyjne podpisane imieniem i nazwiskiem
  • odpis skrócony aktu urodzenia
  • zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów przedmiotowych szczebla co najmniej wojewódzkiego (program konkursu powinien obejmować w całości lub rozszerzać treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, co potwierdza kurator wydając zaświadczenie)
  • kandydaci do klasy sportowej dołączają zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe, pisemną zgodę rodzica (prawnego opiekuna) oraz kartę z zaliczeniami prób sprawności fizycznej (karta do pobrania w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły).
 2. Kopie lub oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego dostarczyć od 28 czerwca 2013r. do 2 lipca 2013r. do godz. 12.00
 3. osoby przyjęte dostarczają kartę zdrowia i szczepień, kartę informacyjną potwierdzającą przyjęcie ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej oraz posiadane opinie i orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej najpóźniej do 9 lipca 2013r. do godz. 12.00
Do pobrania:
podanie kandydata 2013/2014[PDF]»
karta zaliczenia próby sprawności fizycznej 2013/2014 [PDF]»
informacja dla kandydatów 2013/2014 [PDF]»

 
 Postępowanie kwalifikacyjne
1. Kwalifikacji dokonuje Szkolna Komisja Kwalifikacyjno - Rekrutacyjna według poniższych zasad:
 1. sumuje punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego, wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum - maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 100 (wyniki procentowe zostaną pomnożone przez 0,2 pkt.)
 2. dodaje punkty za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum z następujących przedmiotów: j.polski, matematyka, j.obcy (pierwszy obowiązkowy dla ucznia), historia - klasa A i D, fizyka - klasa B, biologia - klasa C, geografia - klasa E, w-f - klasa S - stosując przelicznik:
 3. Celujący- 17 punktów
  Bardzo dobry- 14 punktów
  Dobry- 12 punktów
  Dostateczny- 8 punktów

  Maksymalna liczba punktów do uzyskania za oceny wynosi 68
 4. dodatkowo można uzyskać punkty (maksymalnie 32) za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
 5. c1 - 5 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem (świadectwo z paskiem)

  c2 - konkursy przedmiotowe (j.polski, j.angielski, j.niemiecki, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, matematyka, informatyka, biblijny od 2012/2013 jest konkursem tematycznym, laureaci z lat 10/11 i 11/12 zachowują uprawnienia przysługujące laureatom i finalistom konkursów przedmiotowych); olimpiady (Olimiada Matematyczna, Olimpiada Informatyczna, Olimpiada Języka Angielskiego):

  • 12 punktów dla finalisty konkursu ponadwojewódzkiego
  • 10 punktów dla finalisty konkursu wojewódzkiego

  c3 - osiągnięcia sportowe i artystyczne:

  • 5 punktów za I-VI miejsce na szczeblu ponadwojewódzkim
  • 4 punkty za I-III miejsce w województwie
  • 3 punkty za I miejsce w powiecie

  c4 - konkursy wiedzy lub inne konkursy tematyczne na szczeblu co najmniej powiatowym 5 punktów za I-V miejsce lub uzyskanie tytułu laureata

  • 5 punktów za I-V miejsce lub uzyskanie tytułu laureata

  c5 - osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu:

  • 3 punkty za stały wolontariat (np. w domach opieki, hospicjach, świetlicach środowiskowych, więcej niż 24 godziny rocznie)
  • 2 punkt za osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego

  Sumuje się punkty za osiągnięcia wymienione w każdym z podpunktów c1, c2, c3, c4 i c5 przy czym w podpunktach c2 i c3 punktuje się najwyższe osiągnięcie (np. jeżeli kandydat uzyskał II miejsce w zawodach sportowych na szczeblu ponadwojewódzkim i I miejsce w województwie otrzymuje 5 punktów, a nie 5+4=9 punktów)
  Łączna maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 200

 1. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci wyżej wymienionych konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim oraz kandydaci z największą liczbą uzyskanych punktów.
 2. W przypadku jednakowej ilości punktów pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają:
  • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych
  • kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki
  • kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
  • kandydaci z większą uzyskaną liczbą punktów na egzaminie gimnazjalnym
  • kandydaci z większą uzyskaną liczbą punktów za świadectwo
 3. Kandydatów do szkoły, którzy ukończyli szkołę za granicą, (klasę, dany etap edukacji w szkole za granicą) lub szkołę dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, przyjmuje się na podstawie przedstawionego dyrektorowi szkoły świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, jeżeli uczeń takie posiada. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu danego ucznia do szkoły na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.
 4. Rodzice kandydatów, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, składają wniosek do Starosty Wejhero¬wskiego o wskazanie szkoły, która zapewni ich dzieciom odpowiednią formę kształcenia, uwzglę¬dnia¬jąc rodzaj niepełno¬sprawno¬ści, w tym rodzaj upośledzenia umysłowego, zgodnie z art. 71b ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w terminie do 2 lipca 2013 r., a w szczególnych przypadkach do 28 sierpnia 2013 r. (Starostwo Powiatowe w Wejherowie ul. 3 Maja 4, 84 – 200 Wejherowo, Tel. 58 572 94 08)
 5. Podział kandydatów na klasy nastąpi z uwzględnieniem deklaracji zawartych w podaniach do szkoły, ale także możliwości organizacyjnych szkoły.

 Terminarz
 1. do 27 czerwca 2013r. - dokonanie ewentualnych zmina w decyji o wyborze skoły i przeniesienie podania do innej szkoły
 2. od 28 czerwca 2013r. do 2 lipca 2013r. godz. 12.00 - postępowanie komisji rekrutacyjnej według ustalonych procedur, przygotowanie listy przyjętych
 3. 4 lipca 2013r. do godz. 12.00 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do I LO oraz listy rezerwowej z podaniem obok nazwiska łącznej liczby punktów za świadectwo, egzamin i innych właściwych zapisów np. laureaci olimpiad.
 4. 4 lipca od godz. 12.00 - 8 lipca 2013r. do godz. 12.00 - kandydaci do I LO potwierdzają wolę podjęcia nauki w I LO, dostarczając oryginał świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Nieodebranie złożonych wcześniej dokumentów wraz z oryginałem świadectwa należy rozumieć jako wolę podjęcia nauki w I LO.
 5. 9 lipca 2013r. do godz. 12.00 - ogłoszenie listy przyjętych na podstawie złożonych oryginałów świadectw i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu.
 6. 9 lipca od godz. 12.00 - 11 lipca do godz. 15.00 przyjmowanie oryginałów świadectw na ewentualne wolne miejsca oraz ewentualnych odwołań od wyników rekrutacji
 7. 12 lipca do godz. 12.00 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych na miejsca zwolnione na dzień 9 lipca
 8. dodatkowa rekrutacja, w przypadku, gdy będą wolne miejsca 26 – 28 sierpnia 2013r.
 9. 30 sierpnia 2012 r. do godz. 12.00 ogłoszenie listy przyjętych na ewentualne wolne miejsca
 10. 2 września 2013r. godz. 17.00 informacyjne zebranie rodziców nowo przyjętych uczniów (hala sportowa)
 11. 2 września 2013r. godz. 17.00-19.00 kiermasz książek używanych na małej sali gimnastycznej


Rumia, 28.02.2013r.© 2005-2016 Copyright by lo1.rumia.pl        All rights reserved