Rekrutacja

Gimnazjalisto!

 • Informacje dla kandydatów
  NA ROK SZKOLNY 2017/2018  broszura»

  Kalkulator punktów»

  Do pobrania:
  karta zaliczenia próby sprawności fizycznej [PDF]»
  oferta edukacyjna 2017/2018 [DOC]»
  informator dla klasy dwujęzycznej [DOC]»
  wniosek kandydata 2017/2018 [DOC]»
  konkursy z których można uzyskać punkty za osiągnięcia (druga część dokumentu - gimnazjum) 2017/2018 [PDF]»


  Nadrzędnym celem kształcenia w I LO im. Książąt Pomorskich jest przygotowanie Cię do podjęcia studiów wyższych. Przebywając w naszej szkole przez trzy lata będziesz mógł uczyć się wybranych przedmiotów w zakresie rozszerzonym, co ma Ci ułatwić osiągnięcie tego celu.

  W roku szkolnym 2017/2018 powołuje się klasy:
  • KLASA „A” humanistyczna
  • KLASA „B” matematyczna
  • KLASA „C” medyczna
  • KLASA „D” lingwistyczna
  • KLASA „E” dwujęzyczna
  • KLASA „S” sportowa


  KLASA „A” – HUMANISTYCZNA

  Specjalizacje:
  • PRAWNICZA – klasa A1
  • ARTYSTYCZNA – klasa A2
  Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
  Przedmioty uzupełniające: podstawy prawa, zajęcia artystyczne, śpiew solowy i chóralny, retoryka
  Opis klasy:
  • Uczniowie, którzy wybrali specjalizację prawniczą realizują przedmiot dodatkowy PODSTAWY PRAWA, uczestniczą w rozprawach sądowych i wykładach z zakresu prawa prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni w ramach porozumień zawartych z uczelniami;
  • Uczniowie, którzy wybrali specjalizację artystyczną uczestniczą w zajęciach koła teatralnego, uczą się śpiewu solowego i chóralnego, mają zajęcia z retoryki; w ciągu roku szkolnego wystawiają przygotowane projekty artystyczne;
  • Absolwenci klas są przygotowani do podjęcia studiów na filologii polskiej, historii, politologii, prawie, administracji, socjologii, dziennikarstwie, kulturoznawstwie, stosunkach międzynarodowych, uczelniach artystycznych itp.;
  • Klasa humanistyczna to najlepszy wybór dla miłośników literatury, historii, sztuki, teatru, filozofii, muzyki, a także dyskusji, debat i polemik.

  KLASA „B” - MATEMATYCZNA

  Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka i język angielski
  oraz od klasy drugiej do wyboru: fizyka, geografia lub informatyka
  Przedmioty uzupełniające: ekonomia w praktyce, historia i społeczeństwo
  Patronat: Wydział Fizyki Uniwersytetu Gdańskiego
  Opis klasy:
  • Uczniowie, którzy rozszerzają geografię, realizują przedmiot uzupełniający EKONOMIA W PRAKTYCE i biorą udział w wielu przedsięwzięciach turystycznych;
  • Uczniowie, którzy rozszerzają fizykę, biorą udział w wykładach z fizyki, astronomii
  i matematyki prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni Trójmiasta oraz
  w zajęciach w pracowni fizycznej UG w ramach porozumień zawartych z uczelnią;
  • Uczniowie, którzy rozszerzają informatykę mają zajęcia z grafiki komputerowej;
  • Uczniowie klas matematycznych uczestniczą w projektach naukowych przy współpracy z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Gdańskiego i innymi uczelniami wyższymi, są przygotowywani do ogólnopolskiego konkursu ODYSEJA UMYSŁU;
  • Absolwenci klasy są przygotowani do podjęcia studiów na kierunkach politechnicznych i uniwersyteckich, na wydziałach związanych z matematyką, fizyką, informatyką, geografią, ekonomią;
  • Poszerzamy ofertę uczenia się języków obcych o język hiszpański lub rosyjski do wyboru.


  KLASA „C” – MEDYCZNA

  Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, fizyka.
  Przedmioty uzupełniające: historia
  i społeczeństwo, ratownictwo przedmedyczne
  Patronat: Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

  Opis klasy:
  • Klasa ściśle współpracuje m.in. z Wydziałem Chemicznym Politechniki Gdańskiej oraz Wydziałem Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, uczestnicząc w laboratoriach
  i wykładach na terenach uczelni, bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie „Wygraj Indeks”, Nocy Biologów;
  • Uczniowie biorą udział w projektach i programach edukacyjnych, są laureatami
  i finalistami wielu konkursów, uczestniczą w obozach naukowo- badawczych;
  • Integralną częścią programu jest kurs pomocy przedmedycznej, udział w warsztatach
  i wykładach prowadzonych przez lekarzy specjalistów;
  • Absolwenci klasy są przygotowani do podjęcia studiów na wydziałach biologii, chemii, biotechnologii oraz kierunków lekarskiego, farmaceutycznego, stomatologicznego i innych związanych z naukami medycznymi.


  KLASA „D” – LINGWISTYCZNA

  Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, język niemiecki oraz od drugiej klasy do wyboru historia lub geografia.
  Przedmioty uzupełniające: przyroda, historia i społeczeństwo,
  Dodatkowy przedmiot: język obcy nowożytny

  Opis klasy:
  • Uczniowie biorą udział w międzynarodowych projektach edukacyjnych, tj. wymianie międzyszkolnej z młodzieżą z Wielkiej Brytanii, Holandii, Włoch oraz Niemiec;
  • Uczniowie uczestniczą w warsztatach prowadzonych przez cudzoziemców oraz anglojęzycznych spektaklach teatralnych;
  • Młodzież dodatkowo podnosi swoje kwalifikacje językowe dzięki konwersacjom
  z native speakerem;
  • Solidne przygotowanie do uzyskania certyfikatów językowych z j.angielskiego
  i j.niemieckiego:
  FCE - First Certificate in English ( B2 )
  CAE - Certificate in Advanced English ( C1 )
  ÖSD - Zertifikat B1
  ÖSD - Zertifikat B2
  • Absolwenci klas płynnie komunikują się w języku angielskim i niemieckim oraz
  są przygotowani do podjęcia studiów na filologii angielskiej, niemieckiej, historii, geografii oraz uzyskują przygotowanie ogólne umożliwiające im studiowanie na innych kierunkach.


  KLASA „E” - DWUJĘZYCZNA (BILINGUAL CLASS)

  Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: do wyboru od klasy drugiej matematyka, chemia, biologia, geografia i fizyka.
  Przedmioty uzupełniające: historia
  i społeczeństwo

  Opis klasy:
  • Nauka w klasie anglojęzycznej jest atrakcyjna zwłaszcza dla uczniów, którzy chcą płynnie posługiwać się językiem angielskim, ponieważ celem nauki w tej klasie jest podniesienie poziomu kompetencji językowych uczniów umożliwiającego swobodną komunikację oraz studiowanie na uczelniach zagranicznych. Obejmuje naukę języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym;
  • Dodatkowo uczniowie mają możliwość pogłębienia swoich umiejętności językowych, ucząc się przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w języku angielskim;
  • Umożliwia zdawanie matury dwujęzycznej, co daje dwukrotny przelicznik przy rekrutacji na studia wyższe;
  • Program nauczania „Billingual class” pozwala na zastosowanie innowacyjnych technik i narzędzi w nauczaniu oraz na udział w międzynarodowych projektach typu ERASMUS+ i corocznej wymianie młodzieży szkolnej z Liceo Linguistico
  w L’Aquila, Abruzja (Włochy) – zwiedzanie Rzymu i wspinaczka na szczyt Gran Sasso (Parco Nazionale);
  • Raz w 3-letnim cyklu realizowany jest wyjazd edukacyjny do Cambridge;
  • Proponuje się również udział w otwartych warsztatach literackich organizowanych dla studentów Translatoryki Uniwersytetu Gdańskiego i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, przygotowuje do konkursów realioznawczych „Spotlight on the USA” i „Wiedza o Wielkiej Brytanii” oraz organizuje wyjazdy na spektakle Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku i projekcje kinowe – tetransmisje Teatru Garrick
  w Londynie (Kenneth Brannagh Theatre Company);
  • Program klasy umożliwia uzyskanie certyfikatów językowych FCE i CAE;
  • Absolwenci klasy dwujęzycznej mogą zdawać egzamin maturalny z wybranych wcześniej rozszerzeń na poziomie dwujęzycznym, uzyskując tym samym dodatkowe punkty przy kwalifikacji na studia wyższe w Polsce, albo podjąć studia na wybranych uczelniach zagranicznych (matura dwujęzyczna zwalnia z dodatkowych egzaminów językowych).

  KLASA „S” – SPORTOWA

  Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski oraz do wyboru od klasy drugiej matematyka, geografia, język polski, biologia i wiedza o społeczeństwie.
  Przedmioty uzupełniające: przyroda lub historia i społeczeństwo
  Opis klasy:
  • Program klasy sportowej obejmuje 10 godzin wychowania fizycznego – tygodniowo/ 6 godzin w systemie klasowo – lekcyjnym i 4 godziny w wybranych przez ucznia sekcjach sportowych: piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka nożna, lekkoatletyka, unihokej, tenis stołowy, siłownia i aerobic;
  • Uczniowie biorą udział w zawodach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim
  i krajowym odnosząc liczne sukcesy. Do klasy obowiązuje test sprawnościowy.
  • Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów na wydziałach Akademii Wychowania Fizycznego, uczelniach wojskowych, policyjnych i pożarniczych oraz innych kierunkach związanych z organizacją turystyki, rekreacji i odnowy biologicznej, na których obowiązkowy jest egzamin sprawnościowy;
  • Poszerzamy ofertę uczenia się języków obcych o język hiszpański lub rosyjski
  do wyboru.

  INFORMACJE DODATKOWE :

  1. Organizacja nauki języków obcych: wiodącym językiem obcym jest język angielski, drugi język obcy do wyboru: j. niemiecki, j. hiszpański lub j. rosyjski. Nauka języków obcych będzie się odbywała w grupach utworzonych ze względu na poziom zaawansowania. W celu zakwalifikowania do grupy z języka angielskiego i niemieckiego bierzemy pod uwagę wyniki z testu gimnazjalnego oraz wyniki testu diagnostycznego, który zostanie przeprowadzony
  w dniu 1 września 2017 r. o godz. 11.00 .

  2. O przyjęciu do klasy sportowej decyduje test sprawności fizycznej, który przeprowadzony jest w macierzystej szkole lub klubie sportowym, w którym odbywają się treningi oraz na kolejnym etapie rekrutacyjnym suma punktów, o której mówi § 2 pkt 1,2 (zasady rekrutacji).
   

   

 • © 2005-2016 Copyright by lo1.rumia.pl        All rights reserved