Rekrutacja

Gimnazjalisto!

 • Informacje dla kandydatów
  NA ROK SZKOLNY 2016/2017  broszura»

  Do pobrania:
  wniosek kandydata 2016/2017[PDF]»
  karta zaliczenia próby sprawności fizycznej [PDF]»
  zasady rekrutacji 2016/2017 [PDF]»


  Nadrzędnym celem kształcenia w I LO im. Książąt Pomorskich jest przygotowanie Cię do podjęcia studiów wyższych. Przebywając w naszej szkole przez trzy lata będziesz mógł uczyć się wybranych przedmiotów w zakresie rozszerzonym, co ma Ci ułatwić osiągnięcie tego celu.

  Możesz wybrać spośród klas ogólnych z możliwością poszerzenia wybranych przedmiotów ogólnokształcących:


  KLASA A HUMANISTYCZNA – DO WYBORU SPECJALIZACJE:
  • PRAWNICZA – klasa A1
  • ARTYSTYCZNA – klasa A2

  Program klasy obejmuje rozszerzanie przedmiotów: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie.
  Uczniowie, którzy wybrali specjalizację prawniczą realizują przedmiot dodatkowy PODSTAWY PRAWA, uczestniczą w rozprawach sądowych i wykładach z zakresu prawa prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni w ramach porozumień zawartych z uczelniami.
  Uczniowie, którzy wybrali specjalizację artystyczną uczestniczą w zajęciach koła teatralnego, uczą się śpiewu solowego i chóralnego, mają zajęcia z retoryki; w ciągu roku szkolnego wystawiają przygotowane projekty artystyczne. Absolwenci klas są przygotowani do podjęcia studiów na filologii polskiej, historii, politologii, prawie, administracji, socjologii, dziennikarstwie, kulturoznawstwie, stosunkach międzynarodowych, uczelniach artystycznych itp. Klasa humanistyczna to najlepszy wybór dla miłośników literatury, historii, sztuki, teatru, filozofii, muzyki, a także dyskusji, debat i polemik.


  KLASA B MATEMATYCZNA

  Program klasy obejmuje rozszerzanie przedmiotów: matematyka i język angielski oraz od klasy drugiej do wyboru geografii, fizyki lub informatyki. • Uczniowie, którzy rozszerzają geografię, realizują przedmiot uzupełniający EKONOMIA W PRAKTYCE i biorą udział w wielu przedsięwzięciach turystycznych. • Uczniowie, którzy rozszerzają fizykę, biorą udział w wykładach z fizyki, astronomii i matematyki prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni Trójmiasta oraz w zajęciach w pracowni fizycznej UG w ramach porozumień zawartych z uczelnią. • Uczniowie, którzy rozszerzają informatykę mają zajęcia z grafiki komputerowej. Uczniowie klas matematycznych uczestniczą w projektach naukowych przy współpracy z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Gdańskiego i innymi uczelniami wyższymi, są przygotowywani do ogólnopolskiego konkursu ODYSEJA UMYSŁU. Absolwenci klasy są przygotowani do podjęcia studiów na kierunkach politechnicznych i uniwersyteckich, na wydziałach związanych z matematyką, fizyką, informatyką, geografią, ekonomią.


  KLASA C - MEDYCZNA

  Program klasy obejmuje rozszerzanie przedmiotów: biologia, chemia i fizyka. Integralną częścią programu jest kurs pomocy przedmedycznej, udział w warsztatach i wykładach prowadzonych przez lekarzy specjalistów. W ramach współpracy z Wydziałem Chemii Politechniki Gdańskiej, uczniowie uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych i wykładach na terenie uczelni, wyjazdach młodzieży na obozy naukowo-badawcze oraz wspólne realizowanie projektów badawczych. Dodatkowo uczniowie mogą przystąpić do Ogólnopolskiego Konkursu PG „Wygraj Indeks”. Absolwenci klasy są przygotowani do podjęcia studiów na wydziałach biologii, chemii, biotechnologii oraz kierunków lekarskiego, farmaceutycznego, stomatologicznego i innych związanych z naukami medycznymi.


  KLASA D - LINGWISTYCZNA

  Program klasy obejmuje rozszerzanie przedmiotów: język angielski i język niemiecki oraz od klasy drugiej do wyboru geografia lub historia. Uczniowie uczestniczą w warsztatach prowadzonych przez cudzoziemców, anglojęzycznych spektaklach teatralnych, wyjeżdżają na wycieczki do Wielkiej Brytanii oraz biorą udział w wymianie ze szkołami z Włoch, Holandii a także z Niemiec. Absolwenci klas płynnie komunikują się w języku angielskim i niemieckim oraz są przygotowani do podjęcia studiów na filologii angielskiej, niemieckiej, historii, geografii oraz uzyskują przygotowanie ogólne umożliwiające im studiowanie na innych kierunkach. Umożliwiamy również uczniom klas trzecich uzyskanie certyfikatów z języków wiodących (FCE, CAE oraz Goethe Zertifikat), co pozwoli abiturientom podjąć studia zagraniczne. Poszerzamy ofertę uczenia się języków obcych w wymiarze 2 godzin tygodniowo, nieobligatoryjnie o język rosyjski. Zajęcia te będą odbywać się w systemie pozalekcyjnym.

  KLASA E - DWUJĘZYCZNA

  Program klasy obejmuje rozszerzanie języka angielskiego oraz do wyboru od klasy drugiej matematyki, chemii, biologii, geografii lub fizyki. Nauka w klasie anglojęzycznej jest atrakcyjna zwłaszcza dla uczniów, którzy chcą płynnie posługiwać się językiem angielskim, ponieważ celem nauki w tej klasie jest podniesienie poziomu kompetencji językowych uczniów umożliwiającego swobodną komunikację oraz studiowanie na uczelniach zagranicznych. Dlatego, oprócz nauki języka angielskiego w zwiększonej liczbie godzin, uczniowie dodatkowo rozwijają swoje umiejętności językowe, ucząc się wybranych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w języku angielskim. Program nauczania „Bilingual class” pozwala na zastosowanie innowacyjnych technik i narzędzi, w tym programów multimedialnych oraz na udział w międzynarodowych projektach, np. „Erasmus Mundus” oraz wymianach międzyszkolnych z młodzieżą z Holandii, Włoch i z Niemiec. Uczniowie mają również możliwość przygotowania się, na zajęciach pozalekcyjnych, do uzyskania certyfikatów językowych FCE i CAE. Absolwenci klasy dwujęzycznej mogą zdawać egzamin maturalny z wybranych wcześniej rozszerzeń na poziomie dwujęzycznym, uzyskując tym samym dodatkowe punkty przy kwalifikacji na studia wyższe w Polsce, albo podjąć studia na wybranych uczelniach zagranicznych (matura dwujęzyczna zwalnia z dodatkowych egzaminów językowych).


  KLASA S - SPORTOWA

  Program klasy obejmuje rozszerzanie języka angielskiego od klasy drugiej do wyboru matematyki, geografii, języka polskiego, biologii lub wos. Program klasy obejmuje 10 godzin wychowania fizycznego w tygodniu : 6 godzin w systemie klasowo – lekcyjnym i 4 godziny w wybranych przez ucznia sekcjach sportowych (piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka nożna, lekkoatletyka, unihokej, tenis stołowy, siłownia, pływanie, aerobic). Uczniowie biorą udział w zawodach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i krajowym odnosząc liczne sukcesy. Do klasy obowiązuje test sprawnościowy. Absolwenci klasy płynnie komunikują się w języku angielskim i są przygotowani do podjęcia studiów na wydziałach Akademii Wychowania Fizycznego, uczelniach wojskowych, policyjnych i pożarniczych oraz innych kierunkach związanych z organizacją turystyki, rekreacji i odnowy biologicznej, na których obowiązkowy jest egzamin sprawnościowy.
   

 • © 2005-2016 Copyright by lo1.rumia.pl        All rights reserved