Statut I INNE szkoLNE DOKUMENTy

STATUT SZKOŁY* [DOC] [PDF]

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny* [DOC] [PDF]
Klasowy Program Wychowawczo-Profilaktyczny* [DOC] [PDF]
Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych* [DOC]
Regulamin korzystania z szafek dla uczniów* [DOC]
Szkolny system ocen zachowania* [DOC]

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW
Uczniowie szkoły objęci są grupowym Ubezpieczeniem Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Dzieci, Młodzieży i Personelu w InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group. Według wariantu I, całkowita suma ubezpieczenia to 9000 zł, składka na jednego ucznia wynosi 27zł.
Więcej informacji tutaj:
Oferta grupowego ubezpieczenia szkolnego »
Ogólne warunki ubezpieczenia »
Zgoda indywidualna »

Wyczynowe uprawianie sportu »

*zamieszczony na stronie dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i nie należy uważać go za wiążący. Właściwy dokument z aktualnymi zmianami i załącznikami dostępny jest wyłącznie w szkole.

© 2005-2016 Copyright by lo1.rumia.pl        All rights reserved